Ohtlike puude langetamine

Võta ühendust ja tuleme kohale ning aitame ohtlike puude langetamisega ning vajadusel viime ära puude raie jäägid.

ohtlike puude raie

Ohtlike puude langetamine

Ohtlike puude langetamine on vajalik kui soovite vältida olukordi kus puud tekitavad teile eluohtlike vigastusi või kahjustavad teie vara. Ohtlikud puud on üldjuhul saanud kahjustada suurte tuulte, tormi, haiguste, vanaduse tõttu või kasvavad suure kalde all. 

Ohtlike puude raie on vajalik ka elektriliinide ümbruse puhastamisel. Puude langetamine toimub tellijaga kooskõlastusel. 

ohtlike puude langetamine

Ohtlike Puude Langetamine

Ohtlike puude langetamine on protsess, mille käigus eemaldatakse tormi või haiguse tõttu kahjustatud puud, mis võivad ohustada inimesi või vara. Meie ettevõte pakub professionaalset ja ohutut puu langetamise teenust, mis tagab kõigi osapoolte turvalisuse.

Puu langetamine on keeruline protsess, mis nõuab spetsiaalseid teadmisi ja oskusi. Meie meeskond koosneb kogenud puulõikajatest ja arboristidest, kes on koolitatud ja varustatud kõige kaasaegsema tehnoloogiaga, et tagada puude ohutu ja tõhus eemaldamine.

Enne puu langetamist hindame alati puu seisukorda ja ümbritsevat keskkonda, et määrata kindlaks parim meetod puu eemaldamiseks. Vajadusel kasutame spetsiaalseid seadmeid, näiteks tõstukeid ja kraanasid, et tagada ohutu ja tõhus puu langetamine ka kõige raskemates tingimustes.

Puu raie võib olla ohtlik ja keeruline protsess, kuid meie meeskond on koolitatud ja varustatud kõige kaasaegsema tehnoloogiaga, et tagada puude ohutu ja tõhus eemaldamine. Kui otsite usaldusväärset ja professionaalset puu langetamise teenust, siis olete jõudnud õigesse kohta. Võtke meiega ühendust ja anname teile tasuta hinnangu ning nõu, kuidas teie ohtlikud puud ohutult eemaldada.

Töökogemus ja Kvalifikatsioonid

Meie ettevõttel on pikaajaline ja mitmekülgne töökogemus ohtlike puude langetamisel, raie tegemisel ja võra hooldamisel. Oleme kogenud spetsialistid, kes on läbinud vastavad koolitused ja omavad kutsetunnistusi. Meie meeskonnas on arboriste, kes on spetsialiseerunud puude tervise hindamisele ja ohtlike puude langetamisele.

Meie arboristid on kõrgelt kvalifitseeritud ja omavad ulatuslikku kogemust puudega töötamisel. Meie meeskonnas on ka professionaalseid puulõikajaid ja -langetajaid, kes on spetsialiseerunud ohtlike puude langetamisele ja raie tegemisele. Meie töötajad on hästi koolitatud ja omavad kogemust erinevate puuliikidega töötamisel.

Meie ettevõte kasutab kaasaegseid töövahendeid ja -tehnoloogiaid, et tagada puude ohutu ja tõhus langetamine. Meie meeskonnas on kogenud tõstukijuhte, kes võivad kasutada erinevaid tõstukeid, sealhulgas Dino korvtõstukeid, et jõuda kõrgematele puudele. Meie tõstukid on varustatud kõrgekvaliteediliste tööriistadega, mis võimaldavad meil puude ohutut ja tõhusat langetamist.

Olulised Tööriistad ja Varustus

Ohtlike puude langetamine on keeruline ja ohtlik töö, mistõttu on oluline kasutada spetsiaalseid tööriistu ja varustust. Meie meeskond kasutab ainult kõrgekvaliteedilisi tööriistu ja varustust, et tagada töö ohutus ja tõhusus.

Tööriistad

 • Mootorsaag – Mootorsaag on üks olulisemaid tööriistu puude langetamisel. Meie meeskond kasutab ainult professionaalseid mootorsaage, mis on varustatud turvafunktsioonidega, et tagada ohutus ja tõhusus.

 • Korvtõstuk – Korvtõstuk on vajalik, kui puu asub raskesti ligipääsetavas kohas. Meie meeskond kasutab ainult kõrgekvaliteedilisi korvtõstukeid, mis on varustatud turvafunktsioonidega, et tagada ohutus ja tõhusus.

 • Köied – Köied on olulised, kui puu tuleb langetada osade kaupa. Meie meeskond kasutab ainult vastupidavaid ja kõrgekvaliteedilisi köisi, mis on varustatud turvafunktsioonidega, et tagada ohutus ja tõhusus.

Varustus

 • Tööriietus – Tööriietus peab olema vastupidav ja kaitsev. Meie meeskond kasutab spetsiaalset tööriietust, mis kaitseb meid ohtude eest, mida võib tekitada puude langetamine.

 • Kaitseprillid – Kaitseprillid on vajalikud, et kaitsta silmi lenduvate osakeste eest, mis võivad tekkida puude langetamisel.

 • Kaitsekiiver – Kaitsekiiver on vajalik, et kaitsta pead võimalike ohtude eest, mis võivad tekkida puude langetamisel.

 • Kindad – Kindad on vajalikud, et kaitsta käsi võimalike ohtude eest, mis võivad tekkida puude langetamisel.

Ohutusnõuded ja Võimalikud Õnnetused

Ohtlike puude langetamine on ohtlik ja keeruline töö ning seetõttu on oluline järgida ohutusnõudeid, et vältida võimalikke õnnetusi ja vigastusi. Meie ettevõttes peame alati kinni järgmistest ohutusnõuetest:

 • Enne töö alustamist tuleb hinnata puu seisukorda ja langetamiseks vajalikke meetmeid.

 • Meie töötajad on koolitatud ja omavad vajalikke oskusi ning varustust ohtlike puude langetamiseks.

 • Enne töö alustamist tuleb tagada, et töökoht oleks ohutu ja turvaline nii meie töötajatele kui ka teistele inimestele ja varaomanikele.

 • Meie töötajad peavad kandma kaitsevahendeid, nagu kõrvaklapid, kindad, turvajalatsid ja turvavööd.

 • Meie töötajad peavad järgima kõiki seadusandlikke nõudeid ja juhiseid, mis reguleerivad ohtlike puude langetamist.

Ohtlike puude langetamisel võivad tekkida erinevad õnnetused ja vigastused. Siin on mõned võimalikud õnnetused, mida tuleb vältida:

 • Puu võib kukkuda ootamatult ja põhjustada vigastusi ja kahju.

 • Puu võib kukkuda hoonetele, sõidukitele või muule vara omanikule, põhjustades kahju.

 • Oksad võivad lõhkuda ja põhjustada vigastusi.

 • Tööriistad võivad rikkuda vara või põhjustada vigastusi.

Seetõttu on oluline, et ohtlike puude langetamist teostaksid kogenud spetsialistid, kes järgivad ohutusnõudeid ja kasutavad vajalikke varustust.

Ohtlike Puude Tuvastamine

Ohtlike puude tuvastamine on äärmiselt oluline, et vältida kahjusid ja vigastusi. Meie kogemus ohtlike puude langetamisel on näidanud, et enamik õnnetusi juhtub just seetõttu, et ohtlikke puid ei ole õigeaegselt tuvastatud ega eemaldatud. Seetõttu soovitame ohtlike puude seisundit regulaarselt kontrollida.

Ohtlike puude tuvastamisel on mitmeid tegureid, mida tuleb arvesse võtta. Üks olulisemaid tegureid on puu suurus. Suured puud on tavaliselt raskemad ja seega ka ohtlikumad, kui nad peaksid murduma või kukkuma. Samuti tuleb arvestada puu kõrgusega, kuna kõrgelt kukkuv puu võib põhjustada tõsiseid vigastusi.

Teine oluline tegur, mida tuleb arvesse võtta, on puu seisund. Ohtlikud puud on tavaliselt kahjustatud või haiged ning seetõttu nõrgemad ja tõenäolisemalt murduvad. Kahjustatud puud võivad olla näiteks tormi või haiguse tagajärjel kahjustatud, samuti võib puu olla kahjustatud inimese poolt.

Lisaks tuleb arvestada puu asukohaga. Ohtlikud puud on tavaliselt avalikus ruumis kasvavad puud, mis võivad ohustada jalakäijaid ja ümbritsevaid hooneid. Seetõttu on oluline regulaarselt kontrollida avalikus ruumis kasvavate puude seisundit.

Raieloa ja Seaduslikud Küsimused

Ohtlike puude langetamine on keeruline ja ohtlik töö, mistõttu on enne raietööde alustamist vajalik hankida raieluba. Raieluba on dokument, mis annab loa puu või puude raiumiseks ning seda väljastab kohalik omavalitsus. Enne raieloa taotlemist tuleb kindlaks teha, kas puu või puud on kaitse all või mitte. Kaitsealuste puude raiumine on keelatud ning nende raiumiseks tuleb taotleda eriluba.

Lisaks raieloa taotlemisele tuleb arvestada ka teiste seaduslike küsimustega. Näiteks, raietööd tuleb teostada vastavalt kehtivatele seadustele ning ohutusnõuetele. Raietööde käigus tuleb jälgida, et ei kahjustataks läheduses asuvaid hooned või teid ning et ei tekitataks ohtu inimeste elule ja tervisele.

Samuti tuleb enne raietööde alustamist kindlaks teha, kas puu või puud ei ole ohtlikud. Ohtlike puude all mõistetakse puud, mis võivad murduda või kukkuda ning seeläbi tekitada ohtu inimeste elule ja tervisele. Ohtlike puude langetamiseks on vajalik spetsiaalne varustus ja kogemus.

Tööprotsess ja Meeskond

Ohtlike puude langetamine on keeruline ja ohtlik töö, mis nõuab spetsiaalseid teadmisi ja vahendeid. Meie meeskond koosneb kogenud spetsialistidest, kes suudavad ohtlikke puid ohutult langetada.

Enne töö alustamist hindame hoolikalt puu seisukorda ja ümbritsevat keskkonda, et tagada töö ohutus. Seejärel valmistame ette vajalikud töövahendid ja -seadmed ning alustame puu langetamist.

Meie meeskond kasutab spetsiaalseid tööriistu ja seadmeid, et tagada töö ohutus ja efektiivsus. Meie teleskooplaadur Manitou MRT2550 Privilege+ on kohandatud ohtlike puude langetamiseks ja tormimurruraieks ning tagab produktiivse töö pideva asendi muutmisega. Lisaks kasutame kvaliteetseid saage ja lõikevahendeid, et tagada puu ohutu ja tõhus langetamine.

Töö käigus tagame alati meeskonna ohutuse ning järgime kõiki ohutusnõudeid ja protseduure. Meie meeskond koosneb kogenud spetsialistidest, kes on läbinud vajalikud koolitused ja omavad vajalikke sertifikaate. Meie meeskond on pühendunud töö kvaliteedile ja ohutusele ning tagame alati kliendi rahulolu.

Meie meeskond pakub laia valikut puude lõikamise teenuseid, sealhulgas:

Puude Langetamine Eripiirkondades

Puude langetamine eripiirkondades võib olla keeruline protsess, mis nõuab erilisi teadmisi ja oskusi. Meie kogenud spetsialistid on valmis pakkuma kõrgekvaliteedilist teenust, mis tagab ohutuse ja kaitseb teid ja teie vara.

Tallinn

Tallinnas on palju erinevaid piirkondi, kus võib olla vajalik ohtlike puude langetamine. Näiteks võib ohtlikke puid leida parkides või tiheasustusaladel, kus on suur tõenäosus, et puud võivad kukkuda ja põhjustada varalist kahju või vigastusi inimestele. Meie spetsialistid on valmis tegutsema kiiresti ja tõhusalt, et tagada ohutus ja kaitsta teid ja teie vara.

Harjumaa

Harjumaa piirkonnas on palju erinevaid asulaid, kus võib olla vajalik ohtlike puude langetamine. Näiteks võib ohtlikke puid leida Saku piirkonnas, kus on palju metsi ja puid, mis võivad olla kahjustatud tormide või haiguste tagajärjel. Meie spetsialistid on valmis pakkuma kõrgekvaliteedilist teenust, mis tagab ohutuse ja kaitseb teid ja teie vara.

Mujal Eestis

Olenevalt võimalusest pakume teenust ka Tartus ja Tartumaal.

Elektriliinid

Ohtlikud puud võivad olla eriti ohtlikud, kui nad asuvad elektriliinide läheduses. Sellistes olukordades on oht, et puud võivad kukkuda ja kahjustada elektriliine, mis võib põhjustada elektrikatkestusi ja varalist kahju. Meie spetsialistid on valmis tegutsema kiiresti ja tõhusalt, et tagada ohutus ja kaitsta teid ja teie vara.

Puude langetamine eripiirkondades nõuab erilisi teadmisi ja oskusi. Meie kogenud spetsialistid on valmis pakkuma kõrgekvaliteedilist teenust, mis tagab ohutuse ja kaitseb teid ja teie vara.

Klientide ja Objektide Kaitse

Meie ettevõte võtab klientide ja objektide kaitset väga tõsiselt. Ohtlike puude langetamine võib olla ohtlik nii inimestele kui ka nende vara omandile. Seetõttu võtame kõik vajalikud meetmed, et tagada klientide ja nende vara ohutus.

Enne töö alustamist hindame hoolikalt puude seisundit ja ümbritsevat keskkonda. Kui puu on ohtlikuks tunnistatud, siis võtame kasutusele spetsiaalsed turvameetmed, et tagada kõigi inimeste ja vara ohutus. Meie töötajad on koolitatud kasutama kõiki vajalikke turvavarustusi ja -meetmeid.

Klientide turvalisuse tagamiseks palume neil hoida kaugust tööpiirkonnast ja mitte liikuda töö ajal puu läheduses. Samuti palume klientidel hoiatada oma naabreid ja teisi läheduses asuvaid isikuid tööde toimumise kohta.

Objektide kaitse on meie jaoks sama oluline kui klientide kaitse. Seetõttu teeme kõik endast oleneva, et vältida kahju objektidele, nagu hooned, aiad, elektriliinid ja muud omandid. Enne töö alustamist hindame hoolikalt ümbritsevat keskkonda ja kasutame spetsiaalseid meetmeid, et vältida kahju objektidele.

Kändude Eemaldamine ja Hooldus

Kui olete hiljuti puu langetanud, siis on suur tõenäosus, et känd jääb maapinnale. Kändude eemaldamine on oluline, kuna need võivad takistada uute taimede kasvu ja muuta muru niitmist keeruliseks. Meie kogenud arboristid pakuvad kändude eemaldamise teenust, kasutades spetsiaalset tehnoloogiat – kändude freesimist.

Kändude freesimine on tõhus viis kändude eemaldamiseks. See meetod hõlmab kändude purustamist väikesteks tükkideks, mis segatakse mulda ja hõlbustavad uute taimede kasvu. Meie arboristid kasutavad spetsiaalset kändude freesimise seadet, mis on varustatud teradega, mis purustavad kändu järk-järgult. Kännu freesimine on kiire ja efektiivne viis kändude eemaldamiseks, kuna see võimaldab kändu täielikult hävitada.

Lisaks kändude eemaldamisele pakume ka puuhooldusteenuseid, sealhulgas viljapuude hooldust. Viljapuude hooldus on oluline, kuna see tagab tervislike ja viljakate puude kasvu. Meie arboristid pakuvad erinevaid viljapuude hooldusteenuseid, sealhulgas puude kärpimist ja haiguste ennetamist. Meie eesmärk on tagada, et teie viljapuud oleksid terved ja viljakad ning annaksid suurepäraseid saake.

Tervise ja Ohutuse Tähtsus

Ohtlike puude langetamine on oluline protseduur, mis aitab tagada nii inimeste tervise kui ka vara ohutuse. Ohtlikud puud võivad olla tõeline oht inimeste tervisele, ohustades nende turvalisust. Seetõttu on oluline, et ohtlikud puud eemaldataks võimalikult kiiresti ja ohutult.

Ohtlike puude langetamine on keeruline protsess, mis nõuab erilisi praktilisi oskusi. Meie meeskonnal on vajalikud teadmised ja oskused, et tagada ohtlike puude ohutu eemaldamine. Meie eesmärk on tagada, et ohtlikud puud eemaldatakse võimalikult kiiresti ja ohutult, et tagada inimeste tervise ja vara ohutus.

Ohtlike puude langetamise protsessi käigus hindame alati puu seisukorda ja ohtu, mida see võib põhjustada. Kui puu on tõesti ohtlik, siis on meie esimene prioriteet tagada inimeste tervise ja vara ohutus ning eemaldada puu võimalikult kiiresti ja ohutult.

Kui ohtlik puu on eemaldatud, tagame ka selle, et kõik jäägid koristatakse põhjalikult ja kõrvaldatakse vastavalt keskkonnaseadustele. Meie meeskond on kohustatud tagama, et ohtlike puude eemaldamine toimuks keskkonnasäästlikult ja vastutustundlikult.

Korduma kippuvad küsimused

Millised on ohud ohtlike puude langetamisel?

Ohtlike puude langetamine võib olla ohtlik nii inimestele kui ka vara ja keskkonnale. Puud võivad murduda ettenägematutel viisidel ja põhjustada kahju, sealhulgas vigastusi ja surma. Seetõttu on ohtlike puude langetamine spetsialistide töö ning nõuab eriteadmisi ja -varustust.

Kas ohtlike puude langetamine on seaduslik?

Jah, ohtlike puude langetamine on seaduslik, kuid see peab toimuma vastavalt kohalikele seadustele ja määrustele. Enne ohtlike puude langetamist on vaja taotleda raieluba kohalikust keskkonnaametist ning järgida kõiki ohutusnõudeid.

Millised on ohtlike puude tunnused?

Ohtlikud puud on tavaliselt kahjustatud või haiged ning seetõttu võivad nad olla murdumisohtlikud. Ohtlike puude tunnused võivad hõlmata näiteks mädanenud koort, pragusid, kõverdunud tüve, tugevat kalde nurka või suuri oksakohti. Kui märkate selliseid tunnuseid, võtke ühendust spetsialistidega, et hinnata puu seisukorda ja vajadusel langetada see ohutult.

Kuidas hinnata puu seisukorda enne langetamist?

Puu seisukorra hindamine enne langetamist on oluline, et tagada ohutus ja vältida kahju. Puu seisukorra hindamine hõlmab tavaliselt puu uurimist ja hindamist spetsialisti poolt. Spetsialist hindab puu seisukorda, suurust, asukohta ja ümbritsevat keskkonda ning otsustab, milline on parim viis puu ohutuks langetamiseks.

Kas ohtlike puude langetamine on kallis?

Ohtlike puude langetamise hind sõltub mitmest tegurist, sealhulgas puu suurusest, asukohast ja seisukorrast. Kuigi ohtlike puude langetamine võib olla kulukas, on see vajalik ohutuse tagamiseks ja kahju vältimiseks. Enne ohtlike puude langetamist on soovitatav võtta ühendust spetsialistidega, et saada hinnang ja hind.

 

Tasuta hinnapakkumine

Saada päring teele

pakkumine

Kirjuta meile

Teeme Teile tasuta hinnapakkumise! Täitke vorm või saadke kiri alloleva emaili peale.

kontakt@arborist.cc